بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: همایش ملی

بایگانی همایش های: همایش ملی

همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 28 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 97

همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري:  5 و 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  26 فروردین 97

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه یزد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب

برگزار کننده: دانشگاه یزد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشكی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكی مشهد
تاريخ برگزاري: 29 الی 31 فروردین 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 26 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 1 فروردین 97

همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 97

دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۷، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزار کننده: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تاريخ برگزاري: 10 الی 12 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 27 بهمن 96

اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان اصفهان
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1397
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش علوم ابتدایی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش علوم ابتدایی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1397
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 96
theme